Historik

Museibesök från Jylland

Protokoll fört vid Olofströms Hembygds- och Fornminnesförenings första sammanträde i Föreningslokalen onsdagen den 27.6 1951.

§ 1

Undertecknad redogjorde inledningsvis för de betingelser som förefunnes för bildande av en Hembygdsförening i vår bygd. I denna uråldriga kulturbygd finnes det värden som det är värt mödan att slå vakt om. Då Direktör Karl Granfors låtit igångsätta omfattande uppsnyggnings- och röjningsarbeten i den förfallna parken Lilla Holje samt ställt i utsikt att ställa parkområdet uppifrån sjön Halen ner till ån vid Lilla Holje till en blivande hembygdsförening överinseende och disposition och eventuellt upplåta det gamla Danfeltska stenmagasinet till ett hembygdsmuseum, syntes det rätta ögonblicket att få till stånd en hembygdsförening nu vara inne.

Ytterligare redogjorde undertecknad för sin kontakt med Blekinge Meuse och Hembygdsförbund samt med andra hembygdsföreningar i länet varefter ordet lämnades fritt för diskussion.

§ 2

I den följande diskussionen uttalade föreståndaren Walter Pettersson helt för bildande av en hembygdsförening, det var en god tanke, vilken han själv i årtal tänkt på, som nu kom till uttryck. Den blivande föreningen borde få en relativt stor styrelse med olika sektioner för de många områden föreningen kommer att omspänna. Inspektor Hugo Davidsson uttalade sig även för en hembygdsförening och vågade förutsäga att en sådan institution skulle få Svenska Stålpressningsbolagets stöd.

§ 3

Man beslöt enhälligt bilda en hembygdsförening och tillsätta en interimsstyrelse med uppgift att så fort ske kan utarbeta förslag till stadgar, värva medlemmar och utlysa konstituerande sammanträde.

§ 4

Till interimsstyrelse valdes undertecknad(Bernt Bydinger) jämte hr Walter Pettersson, vägförman Helge Karlsson, folkskollärare Curt Rehnström och fröken Kerstin Olsson med fru Bydinger och kontorist Arnold Månsson som suppleanter.

§ 5

Efter en stunds fri diskussion varvid bl. a. talades om en värdig hembygdsgård på den gamla herrgårdsbyggnadens grund, och inspektor Davidsson talade om de gamlkastigar som upptagits i området mellan parken och sjön, avslutades sammanträdet

Som ovan / Bernt Bydinger